Poznámka: Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000,- € / rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Profil verejného obstarávateľa
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Deň zverejnenia
Predmet zákazky
Dohodnutá cena zákazky
Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
2015
1. 2.1.2015     Tonery pre tlačiarne MsKS r. 2015-2018
1 000,- € 20.1.2015
2. 5.1.2015
2900,- €         24.2.2015
Pranie a chemické čistenie obrusov na rok 2015-2018
3. 22.1.2015
Stavba pódia Nivtec a zastrešenie Eurotruss na akciách MsKS na r.2015-16
1 podujatie 500,- €        13.2.2015
4. 20.4.2015
1443,24  €
Výmena hlavného elektrického ističa (havarijný stav)
5. 4.5.2015
Preprava TS Novum do Chorvátska
2929,99  €
8. 7.12.2015         Vertikálne žalúzie - učebňa
1 349,90  €
9. 15.12.2015
2 163,10  €
Kancelársky nábytok
10. 18.12.2015
Stoličky 40 ks - učebňa
1 360,00  €
11. 22.12.2015
1 099,00  €
Rozhlasová ústredňa
7. 7.12.2015
2 975,45  €
Silvestrovský ohňostroj 2015
Výmena lampy, čistenie, nastavenie kinotechniky
2 916,00 €
6.
Poradové číslo
Poznámka: Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000,- € / rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Profil verejného obstarávateľa
Deň zverejnenia
Predmet zákazky
1. 2.1.2015     Tonery pre tlačiarne MsKS r. 2015-2018
2. 5.1.2015
Pranie a chemické čistenie obrusov na rok 2015-2018
3. 22.1.2015
Stavba pódia Nivtec a zastrešenie Eurotruss na akciách MsKS na r.2015-16
4. 20.4.2015
Výmena hlavného elektrického ističa (havarijný stav)
5. 4.5.2015
Preprava TS Novum do Chorvátska
8. 7.12.2015         Vertikálne žalúzie - učebňa
9. 15.12.2015
Kancelársky nábytok
10. 18.12.2015
Stoličky 40 ks - učebňa
11. 22.12.2015
Rozhlasová ústredňa
7. 7.12.2015
Silvestrovský ohňostroj 2015
Výmena lampy, čistenie, nastavenie kinotechniky
6.
Poradové číslo
Hospodárske výsledky
Štatút, Kolektívna zmluva
Obchodné verejné súťaže