Poznámka: Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000,- € / rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Profil verejného obstarávateľa
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
6. 3.12.2013    ozvučenie, osvetlenie programu Silvester   1700 € s DPH      10.12. 2013
5. 7.11.2013 2672,50 € s DPH      18.11.2013
4. 25.10.2013 2916 € s DPH       4.11. 2013
Lampa pre DCI projektor 6kW so službami 3D kino
3. 23.8.2013 1920 € s DPH 30. - 31. 8. 2013
Ozvučenie a osvetlenie akcie Dni regiónu 2013
Prenájom grilu, catering, zakúpenie býka, pečenie býka, doprava, servis
 2. 9.8.2013 3372 € s  DPH      17. 8. 2013
1. 9. 8. 2013 2000 € s DPH 16. - 18. 8. 2013
Ozvučenie a osvetlenie akcie Topoľčianske hody 2013
Deň zverejnenia
Predmet zákazky
Dohodnutá cena zákazky
realizácia silvestrovského ohňostroja 2013 v meste Topoľčany
Reklamná propagačná služba výlep plagátov 2014 - 2015
7.
3.1.2014
6300 € s DPH
14. 19.1.2014    Čistiace prostriedky   1200 € s DPH
13. 17.1.2014   1740 € s DPH
12. 14.1.2014   1602 € s DPH
Revízia a opravy el. zariadení a bleskozvodov
11. 6.1.2014   2600 € s DPH
Chemické čistenie a pranie
Bezpečnostná služba
 10. 3.1.2014   3090 € s  DPH
9. 3.1.2014   2520 € s DPH
Tlač programového plagátu a mesačníka
Spotrebné náplne do WC, toaletný papier
Kancelárske potreby
15.
8.2.2014
1500 € s DPH
výmena vchodových dverí Dom kultúry  a  Spoločenský dom
16.
21.3.2014
28. 3. 2014
1562 € s DPH   973 € s DPH
Zdravotná služba
 8. 3.1.2014   2000 € s DPH
17. 17. 4. 2014 Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych programov     11 250 € s DPH             24. 4. 2014
na rok 2014
Autobusová preprava Chorvátsko
18.
15. 5. 2014
21. 5. 2014
2849 € s DPH
19. 18. 8. 2014
Odborná prehliadka javiskových ťahov Spoločenský dom Topoľčany
2364,00  €
26. 8. 2014
20. 16. 9.  2014
Silvestrovský ohňostroj
2810,49  €
14. 10. 2014
21 24. 9. 2014
3 950,- € 18.12.2014
22 24. 9. 2014
9 400,- € 18.12.2014
2013 - 2014
Zabezpečenie konferencierskeho a moderátorského servisu a hudobnej produkcie MsKS na r.2015-2017
Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych programov MsKS na rok 2015-2016
Dodanie lampy 6kW pre DCI projektor pre kino
23.
3. 10. 2014
3. 11. 2014
2916,00  € s DPH
24. 14.11.2014     Zdravotná služba na rok 2015       5,- € / hod.
17.12.2014
25. 19.11.2014   Čistiace prostriedky r.2015-2018        1 560,- €
27.2.2015
26. 24.11.2014    Hygienické potreby na rok 2015
1640,- €   2.1.2015
27. 28.11.2014
3 142,80,- €   23.2.2015
Opakovné prehliadky a skúšky el. zariadení a bleskozvodov r. 2015-2018
28. 1.12.2014
Pozáručný servis kino techniky kina Spol. dom Topoľčany na r.2015-2018
ročný paušál 620,- €        31.12.2014
29. 1.12.2014
2 916,- € 31.12.2014
Dodávka 6kW lampy pre DCI projektor      so službami na rok 2015-2016
30. 2.12.2014
Tlač programového plagátu a mesačníka na rok 2015
2520,- € 12.12.2014
31. 2.12.2014
1 podujatie 159,33 € 9,60 €/ hod.
30.12.2014
Zabezpečenie bezpeč. služby na podujatiach MsKS na rok 2015 - 2016
32. 3.12.2014  Kancelárske potreby na rok 2015
1 630,- €    2.1.2015
33. 10.12.2014
Odborné prehliadky a skúšky zariadenia javiskovej tech. r. 2015-2018
Spol. dom:  2 360,- €/rok Dom kultúry:  990,- €/rok
23.2.2015
17.12.2014
Poradové číslo
Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
Poznámka: Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000,- € / rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Profil verejného obstarávateľa
6. 3.12.2013    ozvučenie, osvetlenie programu Silvester
5. 7.11.2013
4. 25.10.2013
Lampa pre DCI projektor 6kW so službami 3D kino
3. 23.8.2013
Ozvučenie a osvetlenie akcie Dni regiónu 2013
Prenájom grilu, catering, zakúpenie býka, pečenie býka, doprava, servis
 2. 9.8.2013
1. 9. 8. 2013
Ozvučenie a osvetlenie akcie Topoľčianske hody 2013
Deň zverejnenia
Predmet zákazky
realizácia silvestrovského ohňostroja 2013 v meste Topoľčany
Reklamná propagačná služba výlep plagátov 2014 - 2015
7.
3.1.2014
14. 19.1.2014    Čistiace prostriedky
13. 17.1.2014
12. 14.1.2014
Revízia a opravy el. zariadení a bleskozvodov
11. 6.1.2014
Chemické čistenie a pranie
Bezpečnostná služba
 10. 3.1.2014
9. 3.1.2014
Tlač programového plagátu a mesačníka
Spotrebné náplne do WC, toaletný papier
Kancelárske potreby
15.
8.2.2014
výmena vchodových dverí Dom kultúry  a  Spoločenský dom
16.
21.3.2014
Zdravotná služba
 8. 3.1.2014
17. 17. 4. 2014 Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych programov
na rok 2014
Autobusová preprava Chorvátsko
18.
15. 5. 2014
19. 18. 8. 2014
Odborná prehliadka javiskových ťahov Spoločenský dom Topoľčany
20. 16. 9.  2014
Silvestrovský ohňostroj
21 24. 9. 2014
22 24. 9. 2014
Zabezpečenie konferencierskeho a moderátorského servisu a hudobnej produkcie MsKS na r.2015-2017
Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych programov MsKS na rok 2015-2016
Dodanie lampy 6kW pre DCI projektor pre kino
23.
3. 10. 2014
24. 14.11.2014     Zdravotná služba na rok 2015
25. 19.11.2014   Čistiace prostriedky r.2015-2018
26. 24.11.2014    Hygienické potreby na rok 2015
27. 28.11.2014
Opakovné prehliadky a skúšky el. zariadení a bleskozvodov r. 2015-2018
28. 1.12.2014
Pozáručný servis kino techniky kina Spol. dom Topoľčany na r.2015-2018
29. 1.12.2014
Dodávka 6kW lampy pre DCI projektor      so službami na rok 2015-2016
30. 2.12.2014
Tlač programového plagátu a mesačníka na rok 2015
31. 2.12.2014
Zabezpečenie bezpeč. služby na podujatiach MsKS na rok 2015 - 2016
32. 3.12.2014  Kancelárske potreby na rok 2015
33. 10.12.2014
Odborné prehliadky a skúšky zariadenia javiskovej tech. r. 2015-2018
Poradové číslo
Hospodárske výsledky
Štatút, Kolektívna zmluva
Obchodné verejné súťaže