TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2017   Literárna forma: I.  poézia II. próza Vekové kategórie: A. autori do 15 rokov B. autori od 16 do 25 rokov C. autori od 26 rokov   Podmienky súťaže: Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované a neboli zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu msks@kulturato.sk, kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2017, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Príspevky zároveň zašlite aj poštou v dvoch vyhotoveniach na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany (s označením obálky Topoľčianske textobranie 2017, literárna forma (poézia, próza), veková kategória (A,B,C) ). Rozsah prác: POÉZIA:  ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov, PRÓZA:  jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami). Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol. Uzávierka súťaže: 15. júl 2017 Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora Mesta Topoľčany, Cena Mestského kultúrneho strediska Topoľčany a Cena literárneho klubu TakSi Topoľčany. Súťažné práce sa nevracajú. Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.   Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác. Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci september 2017. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori.
Topoľčianske textobranie 2017
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Mesiac:     Júl – August Pondelok:     zatvorené Utorok:     zatvorené Streda:     17,00 – 19,00 hod. Štvrtok:     17,00 – 19,00 hod. Piatok:     17,00 – 19,00 hod. Sobota:     17,00 – 19,00 hod. Nedeľa:     17,00 – 19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia