Kontakt: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany Mobil: 0903 572 869 E-mail: msks@kulturato.sk
Pokladňa Spoločenský dom otváracie hodiny: Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 14,00 – 19,00 hod. Štvrtok: 14,00 – 19,00 hod. Piatok: 14,00 – 19,00 hod. Sobota: 17,00 -  19,00 hod. Nedeľa: 17,00 -  19,00 hod. alebo 1 hodinu pred začiatkom predstavenia
Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Balážom Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018  Literárna forma: I.  poézia II. próza Vekové kategórie: A. autori do 15 rokov B. autori od 16 do 25 rokov C. autori od 26 rokov   Podmienky súťaže:    Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované a neboli zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e- mailovú adresu msks@kulturato.sk, kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Príspevky zároveň zašlite aj poštou v troch vyhotoveniach na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany (s označením obálky Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma (poézia, próza), veková kategória (A,B,C) ). Rozsah prác: POÉZIA:  ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov, PRÓZA:  jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami). Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol. Práce, ktoré nebudú zaslané elektronicky aj poštou v troch vyhotoveniach, s požadovanými údajmi, nebudú zaradené do súťaže. Uzávierka súťaže: 15. júl 2018 Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora Mesta Topoľčany, Cena Mestského kultúrneho strediska Topoľčany a Cena literárneho klubu TakSi Topoľčany.   Súťažné práce sa nevracajú. Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.    Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác. Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci september 2018. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori.
Menu
Mestské kultúrne stredisko
Logo Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Topoľčany
Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Balážom, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018 Literárna forma: I.  poézia II. próza Vekové kategórie: A. autori do 15 rokov B. autori od 16 do 25 rokov C. autori od 26 rokov   Podmienky súťaže:    Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované a neboli zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu msks@kulturato.sk, kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Príspevky zároveň zašlite aj poštou v troch vyhotoveniach na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany (s označením obálky Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma (poézia, próza), veková kategória (A,B,C) ). Rozsah prác: POÉZIA:  ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov, PRÓZA:  jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami). Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol. Práce, ktoré nebudú zaslané elektronicky aj poštou v troch vyhotoveniach, s požadovanými údajmi, nebudú zaradené do súťaže. Uzávierka súťaže: 15. júl 2018 Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora Mesta Topoľčany, Cena Mestského kultúrneho strediska Topoľčany a Cena literárneho klubu TakSi Topoľčany.   Súťažné práce sa nevracajú. Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.    Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác. Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci september 2018. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori.
Kontakt: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany Mobil: 0903 572 869 E-mail: msks@kulturato.sk